Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

insomniahumanstory
18:19
4798 6f35 500
pośmiej się ze mną ;)
Kocham strasznie!
Reposted frommysoul mysoul viashowmetherainbow showmetherainbow
insomniahumanstory
18:17
Reposted fromlaserpony laserpony viairmelin irmelin
insomniahumanstory
18:16
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
insomniahumanstory
18:16
7278 094a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
insomniahumanstory
18:14
1552 00cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
insomniahumanstory
18:14
insomniahumanstory
18:13
Reposted fromshakeme shakeme viapanmrok panmrok
insomniahumanstory
18:13

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł - "Láska nebeská"
Reposted fromSkydelan Skydelan viapanmrok panmrok
insomniahumanstory
18:13
7823 7e4f
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapanmrok panmrok
insomniahumanstory
18:12
insomniahumanstory
18:12
Mocno mnie chwyć i całuj tak dziko, aż stopi mnie wstyd.
— Choć może na chwilę (Wicked)
18:11
8488 8bbb

The Cat From Outer Space (1978)

insomniahumanstory
18:11
insomniahumanstory
18:10
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
insomniahumanstory
18:09
insomniahumanstory
18:09
insomniahumanstory
18:09
Reposted fromFlau Flau viabylejaka bylejaka
insomniahumanstory
18:09
Reposted fromsilence89 silence89 viabylejaka bylejaka
insomniahumanstory
18:09
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapchamtensyf pchamtensyf
insomniahumanstory
18:09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl